Vuosikokouksen 2012 pöytäkirja

Vatasten sukuseura ry

Vuosikokous                                                                 Pöytäkirja (lyhennetty)

 

Aika: Lauantai 4.8.2012 klo 15.00

Paikka: Liikuntahalli, Kankaalantie 6, 82730 Tuupovaara

Läsnä: 28 sukuseuran jäsentä.

 

1. Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja Kyösti Vatanen avasi kokouksen

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Vatanen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Matti Koponen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyösti Vatanen (Rekivaara) ja Liisa Koponen

4. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa

Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin Hilkka ja Jukka Kiiskinen.

5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi osanottajille jaettu esityslista.

6. Esitetään:

6.1 Vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätökset

6.2 Vuosien 2010 ja 2011 vuosikertomukset

Taloudenhoitaja  Pekka K. Vatanen esitteli tilinpäätökset ja vuosikertomukset

Päätös: Todettiin esitetyiksi.

6.3 Tilintarkastajien kertomukset

Taloudenhoitaja luki toiminnantarkastajien laatimat toiminnantarkastuskertomukset

vuosilta 2010 ja 2011. Kertomusten mukaan sukuseuran toiminta ja talous on ollut

asianmukaista eikä tarkastajilla ollut huomautettavaa.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätös: Vahvistettiin vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätökset.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille

Päätös: Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelmat vuosille 2012 – 2014

Päätös: Vahvistettiin hallituksen laatimat toimintasuunnitelmat vuosille 2012-2014.

10. Vahvistetaan jäsenmaksut vuosille 2012-2014

Hallitus esittää entisiä: 20 € varsinaisilta ja 5€ samassa osoitteessa asuvilta.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

11. Päätetään jäsenmaksun suorittamisesta kymmeneksi (10) vuodeksi

Hallitus käsitteli asiaa ja päätti harkintansa jälkeen esittää sukukokoukselle mahdollisuutta

maksaa jäsenmaksu kymmeneksi (10) vuodeksi kerralla kymmenkertaisella

vuosimaksulla. Maksettua maksua ei palautettaisi esim. jäsenen erotessa seurasta.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

12. Vahvistetaan vuosien 2012 – 2014 talousarviot

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen laatimat talousarviot.

 

 

13. Valitaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kyösti Vatanen.

Päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jukka Hirvonen.

Päätös: Hallituksen jäseniksi valittiin: Tarja Hukka, Liisa Koponen, Leo Vatanen,

Pekka K. Vatanen ja Maija Väänänen. Lisäksi hallitus valtuutettiin käyttämään

asiantuntijajäseniä.

14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varat

Ollut: Irma Hotulainen ja Kari Hotulainen Kiihtelysvaaran Uskalista,  Anneli Nuutinen

Irma Hotulaisen varana ja Juhani Nuutinen Kari Hotulaisen varana. Nuutiset ovat

Kiihtelysvaaran Hyypiästä.

Päätös: Valittiin entiset toiminnantarkastajat ja varatarkastajat.

15. Muut kokoukselle esitettävät asiat

Päätös: Keskusteltiin tulevien sukujuhlien pitopaikkakunnista, mainittiin seuraavan

juhlan paikkana Helsinki. Lisäksi keskusteltiin juhlan ajankohdasta ja mahdollisuudesta

yhteiskuljetukseen.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

 

Kokouksen puolesta

Kyösti Vatanen                   Matti Koponen

Puheenjohtaja                       Sihteeri

 

 

Liitteet:

 1. Osanottajalista
 2. Karjalaisessa julkaistu kokouskutsu
 3. Jäsenille lähetetty kokouskutsu
 4. Kokouksen työjärjestys
 5. Tilinpäätös vuodelta 2010
 6. Tilinpäätös vuodelta 2011
 7. Toimintakertomus vuodelta 2010
 8. Toimintakertomus vuodelta 2011
 9. Toimintasuunnitelmat vuosille 2012-2014
 10. Talousarvio vuodelle 2012
 11. Talousarvio vuodelle 2013
 12. Talousarvio vuodelle 2014