Varsinainen sukukokous 2.8.2014

Vatasten sukuseura ry

Vatasten sukuseura ry
Varsinainen sukukokous Pöytäkirja

Aika: Lauantai 2.8.2014 klo 15.00
Paikka: Hotelli Kimmel, Itäranta 1, Joensuu
Läsnä: 34 sukuseuran jäsentä, osanottajalista liitteenä LIITE 1

1§ Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Kyösti Vatanen avasi kokouksen uutta Reino Vatasen
valmistamaa puheenjohtajan nuijaa käyttäen klo 15.15.

2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen 7 §: ”Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko
postitettava jokaiselle jäsenelle tai julkaistava Joensuussa ilmestyvässä sanomalehti
Karjalaisessa. Postittamisen ja julkaisemisen on tapahduttava viimeistään 30 päivää
ennen kokousta.”
Sihteeri Matti Koponen totesi sanomalehti Karjalaisessa 29.6.2014 olleen kokouskutsun.
Kokouskutsu on myös lähetetty kaikille jäsenille kesäkuussa. LIITE 2
Kokouksessa oli läsnä 34 sukuseuran jäsentä.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokoukselle
3.1 Puheenjohtaja
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Vatanen.
3.2 Sihteeri
Päätös: Sihteeriksi valittiin Matti Koponen.
3.3 Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Kiiskinen ja Hilkka Kiiskinen.

4§ Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka S. Vatanen ja Liisa Vatanen.

5§ Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
Päätös: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin osanottajille jaettu esityslista. LIITE 3
6§ Esitetään:
6.1 Vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätökset
Taloudenhoitaja Pekka K. Vatanen esitteli hallituksen hyväksymät tilinpäätökset: 2012
ylijäämä on 432,56 € ja 2013 ylijäämä 740,88. LIITTEET 4-6
6.2 Vuosien 2012 ja 2013 vuosikertomukset
Pekka K. Vatanen esitteli hallituksen hyväksymät vuosikertomukset. LIITTEET 7-8
6.3 Toiminnantarkastajien kertomukset
Pekka K. Vatanen luki toiminnantarkastajien kertomukset. Niiden mukaan toimintaa ja
taloutta on hoidettu lain ja sukuseuran sääntöjen mukaisesti.

7§ Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta
Päätös: Vahvistettiin tilinpäätökset toteamuksella ”hyvin tehty”.

8§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
Päätös: Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuosien 2012 ja 2013 tileistä.

9§ Vahvistetaan toimintasuunnitelmat vuosille 2015-2016
Pekka K. Vatanen esitteli hallituksen laatimat vuosien 2015-2016 toimintasuunnitelmat.
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelmat lisäämällä hallituksen esityksen mukaisiin
suunnitelmiin kohdat:
 Pyritään edistämään DNA-tutkimusta ja sukuhaarojen toimintaa
 Selvitetään mahdollisuudet sukuviirin ja sukustandardin hankkimiseen LIITE 9

10§ Vahvistetaan jäsenmaksut vuosille 2015-2016
Hallitus esittää entisen suuruisia jäsenmaksuja.
Päätös: Vahvistettiin jäsenmaksut: 20 € jäseneltä, lisäksi 5 € samassa taloudessa elävältä
perheenjäseneltä, 10 vuoden jäsenmaksun voi maksaa kymmenkertaisena. Todettiin, että
vuosien 2015 ja 2016 jäsenmaksut voi maksaa yhdessä erässä.

11§ Vahvistetaan vuosien 2015-2016 talousarviot
Pekka K. Vatanen esitteli hallituksen esityksen vuosien 2015-2016 talousarvioksi.
Vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan 805 € ja 2016 555 € ylijäämäiset.
Päätös: Vahvistettiin vuosien 2015-2016 talousarviot hallituksen esityksen mukaisina. LIITE 10

12§ Valitaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle hallituksen:
12.1 Puheenjohtaja
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kyösti Vatanen.
12.2 Varapuheenjohtaja
Päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jukka Hirvonen.
12.3 Hallituksen jäsenet vähintään neljä ja enintään kahdeksan
Päätös: Hallitukseen valittiin entiset jäsenet Tarja Hukka, Liisa Koponen, Pekka K.
Vatanen ja Maija Väänänen sekä uutena Iisalmen sukuhaaraan kuuluva Anneli Saarinen.
Puheenjohtaja kiitti luottamuksesta ja kiitti hallituksesta pois jäävää Leo Vatasta, jolle
annettiin kiitokseksi myös ruusu.

13§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatarkastajat
Päätös: Toiminnantarkastajiksi valittiin Irma Hotulainen ja Kari Hotulainen ja heille
henkilökohtaisiksi varatarkastajiksi Katri Saukkonen ja Heikki Saukkonen.

14§ Muut kokoukselle esitettävät asiat
Puheenjohtaja kertoi kokouksen jälkeen kokoontuvien sukuhaarojen toimintaohjeet.
Lisäksi todettiin, että seuraavaan sukuseuran lehteen VATAS-POSTIIN voidaan lisätä
värillisiä sivuja.

15§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti aktiivisia kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 16.20.

Kokouksen puolesta:
Kyösti Vatanen

Puheenjohtaja

Matti Koponen

Sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jukka Kiiskinen

Hilkka Kiiskine